Khách sạn Gold Huế

  • Model: VFI-II 750-CO90
  • Số lượng: 2 sets