Khách sạn Hà Nội Nikko

  • Model: GVF-17-CO120, VFS-17-CO150
  • Số lượng: 3