Khách sạn Sài Gòn

  • Loại sản phẩm: ĐHKK trung tâm
  • Model: RAS-24FSNA6Q, RAS-40FSNA6Q, RAS-44FSNA6Q, RAS-46FSNA6Q
  • Số lượng: 5 bộ
  • Địa chỉ: 41-47 Đông Du, Q.1, TP.HCM