CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Fujita E&C quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Chúng tôi luôn chú trọng đến việc phát triển tiềm năng và nâng cao năng suất của nhân viên. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi vạch ra con đường phát triển nghề nghiệp cụ thể cho bạn và chúng tôi mang đến các chương trình đào tạo phù hợp nhất giúp bạn nâng cao hiệu quả làm việc.